ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σβυσμένη άσβεστος που συνίσταται κυρίως από υδροξείδιο του ασβεστίου.

Σβυσμένη άσβεστος : Είναι αερικές άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από υδροξείδιο του ασβεστίου που προέρχεται από ελεγχόμενο σβύσιμο (προσθήκη νερού) των άσβυστων ασβέστων. Παράγονται ως ξηρά σκόνη ή ως πολτός και δεν εμφανίζουν εξώθερμη αντίδραση σε επαφή με το νερό.

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

 • Σε ενέματα
 • Σε άλλα εξειδικευμένα κονιάματα

Ξηρή υδράσβεστος – Ενδεικτικά χημικά χαρακτηριστικά:

 • CaO 74,28 %

 • MgO 0,22 %

 • SiO2 0,17 %

 • CO2 1,73 %

 • Al2Ο3 0,11 %

 • SO3 0,18 %

 • Fe2Ο3 0,03 %

 • LOI 24,90 %

  BaO, ΜnΟ < 0,01% SrO, Na2Ο, Κ2Ο < 0,1%

Χαρακτηρισμός Δείγματος:

 • Ca(OH)2 95,25

 • CaC03 3,93

 • MgO 0,22

 • Άλλες προσμίξεις 0,49

Υδράσβεστος