Υδραυλικές άσβεστοι: Είναι άσβεστοι που κυρίως συνίστανται από πυριτικά άλατα του ασβεστίου και του αργιλίου καθώς και υδροξείδιο του ασβεστίου. Παράγονται με έψηση πλουσίων σε αργίλιο ασβεστολίθων και στην συνέχεια σβύσιμο και άλεση ή με την ανάμειξη των κατάλληλων υλικών με υδροξείδιο του ασβεστίου. ‘Εχουν την ιδιότητα να πήζουν και να σκληρύνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό. Το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει θετικά στην διαδικασία της σκλήρυνσης. Διακρίνονται στις υδραυλικές και στις φυσικές υδραυλικές ασβέστους.

 • Τα κονιάματα με φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα από τα κονιάματα τσιμέντου. Ειδικά τους πρώτους 6 με 12 μήνες το κονίαμα προσαρμόζεται στις μικρές κινήσεις.
 • Η ελαστικότητα τους, είναι ένας από τους λόγους όπου δεν απαιτούνται αρμοί διαστολής σε κατασκευές όπου χρησιμοποιήθηκαν κονιάματα φυσικού υδραυλικού ασβέστη NHL.
 • Χαμηλός συντελεστής Ε σημαίνει τη βέλτιστη απορρόφηση των θερμικών και μηχανικών πιέσεων.

Οι φυσικές υδραυλικές άσβεστοι (NHL) διακρίνονται σε :

  • ΝHL 2 ( χαμηλής υδραυλικότητας )
  • NHL 3,5
   • Συντελεστής αντοχής: 3,5
   • Δείκτης λευκότητας : 72-92
   • Συγκρατούμενο στα 90μm: 6,5%
   • Ειδική επιφάνεια: 9000 cm2/gr
   • Φαινόμενη πυκνότητα: 650 gr/lit
   • Διαστολή: < 1 mm
   • Διαθέσιμο (ελεύθερο) Ca(OH)2μετά τη σβέση : 25% +
   • Υπόλειμμα CaO μετά τη σβέση : < 1%
 • NHL 5 ( υψηλής υδραυλικότητας )