Έτοιμος σοβάς ειδικής σύνθεσης  φυσικής υδραυλικής ασβέστου, χωρίς τσιμέντο, χρώματος μπεζ. Δεν παράγει υδατοδιαλυτά άλατα. 

Περιγραφή

ΣΟ-Α2 είναι ένα έτοιμο επίχρισμα (σοβάς) ειδικής σύνθεσης με φυσική υδραυλική άσβεστο (ΝΗL 3,5) και με πυριτικά αδρανή διαβαθμισμένα λεπτόκοκκα. Δεν παράγει υδατοδιαλυτά άλατα. Κατατάσσεται ως κονίαμα επιχρίσματος κατηγορίας CS II κατά ΕΝ 998-1. Πιστοποιημένο προϊόν με σήμανση CE, για την οικολογική δόμηση και αποκατάσταση τοιχοποιίας ιστορικών μνημείων.

Eιδικά χαρακτηριστικά

  • Προϊόν με σήμανση CE: διαδικασία παραγωγής και έλεγχος ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN 998-1.
  • Απουσία τσιμέντου: η πλήρης απουσία τσιμέντου, το καθιστά συμβατό με τα παραδοσιακά δομικά υλικά της προς αποκατάσταση τοιχοποιίας.
  • Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα, παρουσιάζει χαμηλή τιμή ηλεκτρικής αγωγιμότητας, δεν εισάγει στην τοιχοποιϊα θειικα, χλωριούχα και νιτρικά άλατα, καθώς και ιόντα καλίου και νατρίου και δεν συμβάλει σε φυσικοχημικά φαινόμενα φθοράς που σχετίζονται με το σχηματισμό και την κρυστάλλωση αλάτων.
  • Διαπερατό σε υδρατμούς: σημαντική ιδιότητα που επιτρέπει τη διαπνοή της τοιχοποιίας.

Εφαρμογή υλικού

  • Ανάμειξη

Aναμιγνύεται με νερό σε αναλογία 5,7-6lit νερό / 30 kg κονίας (19-20%  κατά βάρος της ξηρής μάζας του). Το κονίαμα αναμιγνύεται μέχρι 3 λεπτά σε μπετονιέρα ή σε μηχανή σοβατίσματος.

  • Προετοιμασία του υποστρώματος

Ο φθαρμένος-σαθρός σοβάς ή κονίαμα πρέπει να απομακρύνεται, όπως επίσης οποιαδήποτε άλλη ουσία θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Πριν την εφαρμογή του κονιάματος το υπόστρωμα πρέπει να έχει καθαρισθεί και να έχει γίνει κορεσμός με νερό χαμηλής πίεσης. Ο κορεσμός με νερό είναι αναγκαίος για να παρεμποδισθεί η αφαίρεση νερού από το κονίαμα στο υπόστρωμα. Η κακή διαβροχή του υποστρώματος με νερό μπορεί να προκαλέσει απώλεια στην πρόσφυση και ρηγματώσεις στο κονίαμα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα δεν μπορεί να διαβρεχθεί συνίσταται ωστόσο η ελάχιστη διαβροχή για να επιτευχθεί η σωστή αγκύρωση του κονιάματος.

  • Θερμοκρασία εφαρμογής

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5˚C και άνω των 35˚C.

  • Εφαρμογή

To κονίαμα μπορεί να εφαρμοστεί στο χέρι ή με μηχανή σοβατίσματος.

  • Δυνατότητες εφαρμογής:

Εφαρμόζεται έως και 4 στρώσεις (χέρια) επί λιθοδομής – τοίχων – οροφών.

1η στρώση (χέρι) πεταχτό :

H επεξεργασία του γίνεται με ένα πεταχτό στρώμα, τελείως επικαλυπτικό, εφαρμοσμένο με μυστρί, χωρίς λείανση, σε πάχος 3-4 mm ανάλογα. Χρόνος ωρίμανσης 1-3 ημέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία – υγρασία περιβάλλοντος.

2η στρώση (χέρι) σοβάς :

Μετά την ωρίμανση του πεταχτού ακολουθεί ο σοβάς, δηλαδή το ίδιο προϊόν με το πεταχτό σε 4-5 mm πάχος, στρώνοντάς το με μυστρί πάνω στους οδηγούς. Χρόνος ωρίμανσης ανάλογα με τη θερμοκρασία – υγρασία περιβάλλοντος.

3η και 4η στρώση – φινίρισμα :

Bλέπε το προϊόν μας ΦΙ-Α1 το οποίο εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα, ακολουθείστε τις οδηγίες του προϊόντος.

Παρατήρηση : Eφαρμογή του προϊόντος ΣΟ-Α2 σε μεγαλύτερα πάχη.

α) Για να επιτευχθεί η καλύτερη πρόσφυση μεταξύ τοιχοποιίας και επιχρίσματος, συνίσταται να εφαρμοστεί μια πρώτη στρώση σοβά ημίρρευστης συνεκτικότητας πάνω στην οποία, εφόσον σκληρυνθεί, θα εφαρμοστεί μία δεύτερη στρώση σοβά. Εφαρμόζεται σε μια στρώση μέχρι τα 20 mm. Για μεγαλύτερα πάχη (των 20mm) το επίχρισμα πρέπει να εφαρμόζεται σε σε περισσότερες στρώσεις εφαρμόζοντας τις διαδοχικές στρώσεις, μετά από τουλάχιστον μια ημέρα, φροντίζοντας πάντα να καθίσταται τραχύ το υπόστρωμα. Διαβρέξτε πάντα την υποκείμενη στρώση προτού προχωρήσετε στην εφαρμογή της επόμενης.

 β)  Για εφαρμογή άνω των 30 mm πάχος ανά στρώση, και ιδίως αν υπάρχει ανομοιομορφία και ανομοιογένεια στην επιφάνεια, προτείνεται η χρήση πλέγματος αλλά και η διαδοχική τοποθέτηση ( εφαρμογή του μίγματος) σε στρώσεις περιμένοντας το υποκείμενο στρώμα να στεγνώσει πρώτα.

Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται μέσα σε 2 ώρες από την ανάμειξή του με το νερό.

Ομαλοποιήστε και τρίψτε το κονίαμα μέχρι να αποκτηθεί μια όχι καλά λειασμένη επιφάνεια. Η επιφανειακή κατεργασία πραγματοποιείται μετά από 1,5-4 ώρες από την εφαρμογή, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τύπο της επιφάνειας.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος κονιάματος 1,700 kg/m3
Tελικό ειδικό βάρος κονιάματος 2,032 kg/m3
Aντοχή σε κάμψη, (28 ημέρες)  ΕΝ 1015-11 3 ΜPa
Aντοχή σε θλίψη, (28 ημέρες)   ΕΝ 1015-11 7,5 MPa
Μέτρο ελαστικότητας, ΕΝ 13412 5000 MPa
Πρόσφυση στο υπόστρωμα (με άμεσο εφελκυσμό), ΕΝ 1015-12 >1,5 ΜPa θραύση τύπου Α (διεπιφάνεια κονίαμα-υπόστρωμα)
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας , ΕΝ 1745  λ = 0,49 W/m ˚K
Δείκτης ραδιενέργειας, UNI 10797 I = 0,06 ± 0,02
Δείκτης έκλυσης ραδονίου Ια = 0,06 ± 0,02
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών, EN 1015-19 μ ≤  8
Τριχοειδής ρόφηση νερού, EN 1015-18 W0

 

Ανάλωση: 12 kg ΣΟ-Α2/m2/cm πάχους έτοιμου κονιάματος

Συσκευασία : 30 kg  σε σάκο

Αποθήκευση : Σε ξηρό και στεγασμένο χώρο

Download ΣΟ-A2 pdf

Download CE ΣΟ-Α2 pdf