Έτοιμο τελικό επίχρισμα ειδικής σύνθεσης φυσικής υδραυλικής ασβέστου, χωρίς τσιμέντο, χρώματος λευκού για τελική στρώση εξωτερικών ή εσωτερικών επιχρισμάτων για νέες κατασκευές και για την αποκατάσταση παραδοσιακών τοιχοποιιών.